නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Nevilia

ARTISCARE Snail Repair Facial Cream + Peptide Eye Serum + Golden Eye Cream Anti Wrinkle Face Care Remove Dark Circles Skin Care

ARTISCARE Snail Repair Facial Cream + Peptide Eye Serum + Golden Eye Cream Anti Wrinkle Face Care Remove Dark Circles Skin Care

නිතිපතා මිල ¥10
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල ¥10
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Default Title

SPECIFICATIONS

Brand Name: ARTISCARE

Gender: Unisex

Use: Face

Origin: Mainland China

Number of Pieces: COMBO

Ingredient: Peptide serum, Snail Essence

Item Type: Set

Country/Region of Manufacture: CHINA

Quantity: 3

NET WT: 20ml+30g+30g

Model Number: Peptide Nouring Anti Wrinkle Eye Serum+Snail Repair Facial Cream

Advantage1: Moisturizing eye cream,eye care

Suitable Age1: Unlimited,plant essence eye cream,wrinkle eye cream

Quality Certification: wrinkle eye cream,eye moisturizer,eye firming gel

Effect1: Anti-Puffiness,Dark Circle ,Moisturizing,Anti-Aging

Functions1: Anti-Aging,Dark Circle,Whitening,Anti-Puffiness Moisturizing

Advantage2: Depth replenishment.repair skin. hydrating

Functions2: Moisturizing face cream.snail serum. essence

Effect2: Moisturizing whiting.Gentle nourishing.whitening

Suitable Age2: Unlimited.best face cream moisturizer.lift skin

Item Type: Beauty products.facial treatment.skin care

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න