නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 7

Nevilia

24k Gold Facial Serum Niacinamide Face Serum Dark Spots Remover Hyaluronic Acid Fade Fine Lines Moisturizing Whitening Skin Care

24k Gold Facial Serum Niacinamide Face Serum Dark Spots Remover Hyaluronic Acid Fade Fine Lines Moisturizing Whitening Skin Care

නිතිපතා මිල ¥5
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල ¥5
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
NET WT

SPECIFICATIONS

Brand Name: jaysuing

Gender: Female

Number of Pieces: One Unit

Origin: Mainland China

Formulation: Liquid

Feature: Anti-Aging

Item Type: face serum

Country/Region of Manufacture: CHINA

Certification: GZZZ

Certificate Number: 202231536

සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න